Search form

Mák 15:40

40Baghɔrɛ́ fú báté nɛkɔ nɛsiɛ mánjɨŋɨ nɔkɔ. Mbɔk ɛyap báchi nyaka María anɛ ɛtɔk Magdala, nɛ Salóme nɛ María nnɔ Jems anɛ mɔ́nkwɛn nɛ Jóses.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index