Search form

Mák 15:41

41Baghɔrɛ́ bhɔ bákòŋo nyaka Yesu mánchyɛ nɔkɔ yi nɛkwak bɛbhó mpok anɛ yi áchi atú Gálili. Bɛyǎ baghɔrɛ́ báchak abhɛn bákóŋó nyaka Yesu Yerúsalɛm bábhak arɛ́ nkwɔ́.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index