Search form

Mák 15:42

Bábhɛ́mɛ Yesu

(Mt 27.57-61; Lk 23.50-56; Jn 19.38-42)

42Ɛ́ghaka beku ndǔ Nywɔp Ntoŋtí, ɛnɛ́ bátɔ̀ŋti mmʉɛt bɛ́chwe ndǔ nywɔbhɛ́ nɛywěmʉɛt,

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index