Search form

Mák 15:44

44Páílet ághókó nɔ́kɔ́ ɛnyɨŋ ɛnɛ Josɛ́f árɛ́mɛ́, abhak maknkay bɛ́rɨŋɨ bɛ́ Yesu agu. Abhɨŋɨ mǔntí batɛmɛ́ nɛnu anɛ aghɔ ndu Yesu ágù, abhɛ́p yi mbák anáŋ agu tɛtɛp.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index