Search form

Mák 15:45

45Mǔntí batɛmɛ́ nɛnu wu aka bɛ́ anáŋ agu. Páílet aghati yɛ Josɛ́f bɛ́ ǎkway bɛ́rɔŋ bɛfɛrɛ ɛrɛnɛ Yesu.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index