Search form

Mák 15:46

46Josɛ́f arɔk aku ɛ́síɛndɛn. Afɛrɛ yi asɛbhɛ amɨk. Anɛ́p nɛ ɛ́síɛndɛn ɛyɔ, arɔk afyɛ́ yi amɛm nnɛm ɛnɛ́n bátɛ́mɛ́ ndǔ sɛtárɛ́bhɛ́. Afú abɨŋɨri yɛ ɛrɛmɛ́ ntay akuti nyǔnɛm.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index