Search form

Mák 15:47

47María anɛ ɛtɔk Magdala nɛ María nnɔ Jóses bághɔ́ nɛbhʉɛt anɛ bábhʉrɛ Yesu.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index