Search form

Mák 15:7

7Mpok ɛyɔ bo bábhák ɛkɛrɛ́kɛnɔŋ. Báfyɛ bhɔ́ kɛnɔŋ ndu bápú noko bǒbati ɛtɔk nɛ ndu bágʉ́ɛ́bhɛ́ ɛbyɔk amɛm ɛtɔk kpát báway bho. Mmǔ wap amɔt aka nnyɛ́n bɛ́ Barábas.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index