Search form

Mák 15:8

8Ɛká bho bárɔk ntá Páílet bɛ́ ámfɛrɛ mǔkɛnɔŋ nkúbhɛ́ mbɔnyu yi ákʉ̀ yɛ̌ntɨkɨ mmíɛ́ mpok Ɛpǎ Nɛkɨŋɨ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index