Search form

Mák 16

Yesu apɛtnsɛm ndǔ nɛpɛ́m

(Mt 28.1-8; Lk 24.1-12; Jn 20.1-10)

1Nywɔbhɛ́ nɛywěmʉɛt nɛfʉɛrɛ nɔkɔ, baghɔrɛ́ bati arat báku bawɛrɛ́riɛp ndu bɛrɔŋ bɛwati Yesu amʉɛt. Bábhák María anɛ ɛtɔk Mágdala nɛ María nnɔ Jems nɛ Salome. 2Bětí běti ndǔ nywɔbhɛ́ mbɨ amɛm Sɔ́nde, báfú báre rɔŋ ndǔ nnɛm. Báchwɔp arɛ́ mpok mmok ánáŋ áfúú 3Ɛnɛ́ bɔ́ bárɔ̀ŋ, báre rɛm nɛ batɨ bɛ, “Agha ábɨŋɨri chɔŋ ntay amfɛrɛ anyu nnɛm ntá yɛsɛ?” 4Bárɛ̀m nyaka nɔ mbɔnyunɛ ntay ɛnɔ nɛ́chɨk nyaka tontó. Bápɛ́rɛ chwɔp arɛ́, bághɔ́ bɛ́ bábɨŋɨri nɔ nɛ́rɔp chi nɛpak. 5Baghɔrɛ́ bhɔ báchwe amɛm nnɛm, bághɔ ɛsakámu chɔkɔ ɛbhe awɔ́nɛm ɛyap nɛ nkú pɛ́pɛ́p amʉɛt. Bɛcháy bɛ́kɛ́m bɔ́ tontó. 6Ɛsakámu ɛyɔ ɛ́ghati bhɔ́ bɛ, “Bǎkɛ́ cháy! Ndɨ́ŋɨ́ bɛ́ bǎyàŋ Yesu anɛ Násárɛt anɛ bágó ndǔ ɛkotákátí. Apú fá. Mandɛm akʉ yi apɛtnsɛm ndǔ nɛpɛ́m nkúbhɛ́ mbɔ ɛnyǔ yi árɛ́mɛ́ nyaka bɛ ɛbhɔŋ bɛfakari. Twɔ́ ká ghɔ nɛbhʉɛt anɛ bábhʉ́rɛ́ yi. 7Dɔ́k yɛ ka ghati bakoŋo bhi, sayri sayri Píta, bɛ́ achi be ambɨ ǎrɔ̀ŋ atú Gálili. Chɔŋ mǎngɔ yi arɛ́, nkúbhɛ́ mbɔnyu yi ágháti nyaka bhe.” 8Baghɔrɛ́ bhɔ báfú ndǔ nnɛm báre rɔ́ŋ ntiɛ́t ntiɛt mángwɛrɛ nɔkɔ nɛ bábhak maknkay tontó. Bɛcháy bɛkʉ bɔ́ kɛrɛm yɛ̌nyɨŋ ntá mmu.

Yesu abhesi ntá María anɛ Mágdala

(Mt 28.9-10; Jn 20.11-18)

9Yesu áfú nɔkɔ ndǔ nɛwú beti bheti ndǔ nywɔbhɛ́ mbɨ ndǔ sɔ́nde, ayambɨ atɔ́ŋ mmʉɛt ntá María anɛ ɛtɔk Magdala. Yi kɛ achi nyaka ngɔrɛ́ anɛ Yesu ábókó bɛfóŋó bɛbʉ́bɛbʉ tándrámɔt bɛ́rɔ yi. 10María arɔk aghati ndak anɛ ntá bo abhɛn bákɔ̀ nɔkɔ nyaka nɛ Yesu. Atɛmɛri bɔ́ ndǔ básɛ̀mɛ mándi nɔkɔ. 11Kɛ bághoko nɔkɔ bɛ Yesu apɛtnsɛm ndǔ nɛpɛ́m nɛ bɛ́ María aghɔ yi, bákɛ noko bɛ́ ɛchi tɛtɛp.

Yesu abhesi ntá bakoŋo bhǐ bati apay

(Lk 24.13-35)

12Ɛ́tat nɔkɔ, Yesu abhɛsi ɛnyu ɛchak bɛsí bakoŋo bhi bati apay abhɛn báfu ɛtɔk ɛgho bákɔ mándɔkɔ nɔkɔ ndu mɔ́tɔk ɛbhɨ. 13Ɛ́tat nɔkɔ, bárɨŋɨ ɛnyu mmu yi áchi. Bápɛtnsɛm ɛtɔk ɛgho bágháti bakoŋo bhi báchák, kɛ yɛ̌ mmu wap kɛ noko bɛ ɛchi tɛtɛp.

Yesu abhesi ntá bakoŋo bhi bati byó nɛ amɔt

(Mt 28.16-20; Lk 24.36-49; Jn 20.19-23; Bk 1.6-8)

14Ansɛm mpok, ɛnɛ́ bakoŋo bhi batí byo nɛ amɔt mányìɛ nɛnyíɛ́, Yesu afú bhɔ bɛsí. Are bé nɛ bhɔ nɛ ntí bɛ bágwɔt batɨ yap nɛ bábhɨ́kɨ́ noko bɛ yi apɛtnsɛm ndǔ nɛpɛ́m mbɔ ɛnyǔ bo abhɛn báyámbɨ baghɔ yi bágháti bhɔ́. 15Aghati yɛ̌ bhɔ bɛ, “Dɔ́k ká ndǔ bɛtɔkɔ́ mmɨk mɛnkɛm ghati nɔkɔ ká Mbok Ndɨ́ndɨ́ ntá bǒ mankɛm. 16Yɛ̌ agha anɛ ánókó Mbok Ndɨ́ndɨ́ nɛ bǎjwíti yi, Mandɛm ǎpɛmɛ yi ndǔ bɛbʉ́ bɛ ámbák mmǔ ywi mpoknkɛm. Kɛ mmu anɛ abhɨkɨ ka mɛnoko, Mandɛm ǎchyɛ yi ntɛmsi ndǔ bɛbʉ́ bhi bɛbhʉɛt nɛ yi. 17Chɔŋ bo abhɛn mánókó mámbɔŋ bɛtaŋ bɛ́kʉ mɛnyɨŋɨ́ maknkay. Chɔŋ mámbok bɛfóŋó bɛbʉ́bɛbʉ ndǔ nnyɛ́n ɛna, chɔŋ mándɛm bɛyɔŋɔ́tɔk ɛbhɛn bábhɨkɨ rɨŋɨ ndǔ nnyɛ́n ɛna. 18Mbák mǎnkɛ́m nnyɔ́ nɛ awɔ, apú kʉ bhe yɛ̌nyɨŋ, nɛ mbák mǎnyú ɛnyɨŋ ɛnɛ́ ɛ́wày mmu, ɛ́pú kʉ bhe yɛ̌nyɨŋ. Chɔŋ mǎnyaŋa bǒmame amɔ́ anti mántaŋ.”

Yesu apɛtnsɛm ntá Mandɛm

(Lk 24.50-53; Bk 1.9-11)

19Yesu Acha ánáŋá nɔkɔ bɛ́rɛm kɛpɨ nɛ baghɔkɔ́ bhi, Mandɛm asɔt yi apɛtnsɛm amfay, achɔkɔ ndǔ ɛnɔkɔ́ kɛnókó ndu ɛbhe awɔ́nɛm Mandɛm. 20Bakoŋo Yesu bárɔ́bhɛ́ nɔkɔ, báre kɔ mángati nɔkɔ Mbok Ndɨ́ndɨ́ mbǎnkɛm. Yesu Acha abhak nɛ bhɔ, achyɛ bhɔ bɛtaŋ bɛkʉ mɛnyɨŋɨ́ maknkay ndu bɛtɔŋ bɛ Mbok Ndɨ́ndɨ́ anɛ bɔ bághàti bho achi tɛtɛp.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index