Search form

Mák 16:1

Yesu apɛtnsɛm ndǔ nɛpɛ́m

(Mt 28.1-8; Lk 24.1-12; Jn 20.1-10)

1Nywɔbhɛ́ nɛywěmʉɛt nɛfʉɛrɛ nɔkɔ, baghɔrɛ́ bati arat báku bawɛrɛ́riɛp ndu bɛrɔŋ bɛwati Yesu amʉɛt. Bábhák María anɛ ɛtɔk Mágdala nɛ María nnɔ Jems nɛ Salome.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index