Search form

Mák 16:10

10María arɔk aghati ndak anɛ ntá bo abhɛn bákɔ̀ nɔkɔ nyaka nɛ Yesu. Atɛmɛri bɔ́ ndǔ básɛ̀mɛ mándi nɔkɔ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index