Search form

Mák 16:11

11Kɛ bághoko nɔkɔ bɛ Yesu apɛtnsɛm ndǔ nɛpɛ́m nɛ bɛ́ María aghɔ yi, bákɛ noko bɛ́ ɛchi tɛtɛp.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index