Search form

Mák 16:13

13Ɛ́tat nɔkɔ, bárɨŋɨ ɛnyu mmu yi áchi. Bápɛtnsɛm ɛtɔk ɛgho bágháti bakoŋo bhi báchák, kɛ yɛ̌ mmu wap kɛ noko bɛ ɛchi tɛtɛp.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index