Search form

Mák 16:14

Yesu abhesi ntá bakoŋo bhi bati byó nɛ amɔt

(Mt 28.16-20; Lk 24.36-49; Jn 20.19-23; Bk 1.6-8)

14Ansɛm mpok, ɛnɛ́ bakoŋo bhi batí byo nɛ amɔt mányìɛ nɛnyíɛ́, Yesu afú bhɔ bɛsí. Are bé nɛ bhɔ nɛ ntí bɛ bágwɔt batɨ yap nɛ bábhɨ́kɨ́ noko bɛ yi apɛtnsɛm ndǔ nɛpɛ́m mbɔ ɛnyǔ bo abhɛn báyámbɨ baghɔ yi bágháti bhɔ́.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index