Search form

Mák 16:15

15Aghati yɛ̌ bhɔ bɛ, “Dɔ́k ká ndǔ bɛtɔkɔ́ mmɨk mɛnkɛm ghati nɔkɔ ká Mbok Ndɨ́ndɨ́ ntá bǒ mankɛm.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index