Search form

Mák 16:16

16Yɛ̌ agha anɛ ánókó Mbok Ndɨ́ndɨ́ nɛ bǎjwíti yi, Mandɛm ǎpɛmɛ yi ndǔ bɛbʉ́ bɛ ámbák mmǔ ywi mpoknkɛm. Kɛ mmu anɛ abhɨkɨ ka mɛnoko, Mandɛm ǎchyɛ yi ntɛmsi ndǔ bɛbʉ́ bhi bɛbhʉɛt nɛ yi.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index