Search form

Mák 16:17

17Chɔŋ bo abhɛn mánókó mámbɔŋ bɛtaŋ bɛ́kʉ mɛnyɨŋɨ́ maknkay. Chɔŋ mámbok bɛfóŋó bɛbʉ́bɛbʉ ndǔ nnyɛ́n ɛna, chɔŋ mándɛm bɛyɔŋɔ́tɔk ɛbhɛn bábhɨkɨ rɨŋɨ ndǔ nnyɛ́n ɛna.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index