Search form

Mák 16:18

18Mbák mǎnkɛ́m nnyɔ́ nɛ awɔ, apú kʉ bhe yɛ̌nyɨŋ, nɛ mbák mǎnyú ɛnyɨŋ ɛnɛ́ ɛ́wày mmu, ɛ́pú kʉ bhe yɛ̌nyɨŋ. Chɔŋ mǎnyaŋa bǒmame amɔ́ anti mántaŋ.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index