Search form

Mák 16:19

Yesu apɛtnsɛm ntá Mandɛm

(Lk 24.50-53; Bk 1.9-11)

19Yesu Acha ánáŋá nɔkɔ bɛ́rɛm kɛpɨ nɛ baghɔkɔ́ bhi, Mandɛm asɔt yi apɛtnsɛm amfay, achɔkɔ ndǔ ɛnɔkɔ́ kɛnókó ndu ɛbhe awɔ́nɛm Mandɛm.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index