Search form

Mák 16:20

20Bakoŋo Yesu bárɔ́bhɛ́ nɔkɔ, báre kɔ mángati nɔkɔ Mbok Ndɨ́ndɨ́ mbǎnkɛm. Yesu Acha abhak nɛ bhɔ, achyɛ bhɔ bɛtaŋ bɛkʉ mɛnyɨŋɨ́ maknkay ndu bɛtɔŋ bɛ Mbok Ndɨ́ndɨ́ anɛ bɔ bághàti bho achi tɛtɛp.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index