Search form

Mák 16:3

3Ɛnɛ́ bɔ́ bárɔ̀ŋ, báre rɛm nɛ batɨ bɛ, “Agha ábɨŋɨri chɔŋ ntay amfɛrɛ anyu nnɛm ntá yɛsɛ?”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index