Search form

Mák 16:4

4Bárɛ̀m nyaka nɔ mbɔnyunɛ ntay ɛnɔ nɛ́chɨk nyaka tontó. Bápɛ́rɛ chwɔp arɛ́, bághɔ́ bɛ́ bábɨŋɨri nɔ nɛ́rɔp chi nɛpak.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index