Search form

Mák 16:5

5Baghɔrɛ́ bhɔ báchwe amɛm nnɛm, bághɔ ɛsakámu chɔkɔ ɛbhe awɔ́nɛm ɛyap nɛ nkú pɛ́pɛ́p amʉɛt. Bɛcháy bɛ́kɛ́m bɔ́ tontó.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index