Search form

Mák 16:6

6Ɛsakámu ɛyɔ ɛ́ghati bhɔ́ bɛ, “Bǎkɛ́ cháy! Ndɨ́ŋɨ́ bɛ́ bǎyàŋ Yesu anɛ Násárɛt anɛ bágó ndǔ ɛkotákátí. Apú fá. Mandɛm akʉ yi apɛtnsɛm ndǔ nɛpɛ́m nkúbhɛ́ mbɔ ɛnyǔ yi árɛ́mɛ́ nyaka bɛ ɛbhɔŋ bɛfakari. Twɔ́ ká ghɔ nɛbhʉɛt anɛ bábhʉ́rɛ́ yi.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index