Search form

Mák 16:7

7Dɔ́k yɛ ka ghati bakoŋo bhi, sayri sayri Píta, bɛ́ achi be ambɨ ǎrɔ̀ŋ atú Gálili. Chɔŋ mǎngɔ yi arɛ́, nkúbhɛ́ mbɔnyu yi ágháti nyaka bhe.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index