Search form

Mák 16:8

8Baghɔrɛ́ bhɔ báfú ndǔ nnɛm báre rɔ́ŋ ntiɛ́t ntiɛt mángwɛrɛ nɔkɔ nɛ bábhak maknkay tontó. Bɛcháy bɛkʉ bɔ́ kɛrɛm yɛ̌nyɨŋ ntá mmu.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index