Search form

Mák 16:9

Yesu abhesi ntá María anɛ Mágdala

(Mt 28.9-10; Jn 20.11-18)

9Yesu áfú nɔkɔ ndǔ nɛwú beti bheti ndǔ nywɔbhɛ́ mbɨ ndǔ sɔ́nde, ayambɨ atɔ́ŋ mmʉɛt ntá María anɛ ɛtɔk Magdala. Yi kɛ achi nyaka ngɔrɛ́ anɛ Yesu ábókó bɛfóŋó bɛbʉ́bɛbʉ tándrámɔt bɛ́rɔ yi.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index