Search form

Mák 2

Yesu abú mbɛ́ntí

(Mt 9.1-8; Lk 5.17-26)

1Ansɛm mpǎy manywɔp, apɛtnsɛm Kapɛ̌naum nɛ mbok ataka mbǎnkɛm bɛ́ Yesu achí ɛtɔk. 2Bɛyǎ bo bárɔ́k ɛkɛt ɛnɛ́ yi achi arɛ́, ɛnyu ɛnɛ́ ɛpok ɛ́pú nyaka bɛsoŋ ɛkak, yɛ̌ chí nɛfí. Yesu are ghati bhɔ Ɛyɔŋ Mandɛm. 3Ndu árɛ̀m nɔ, bǒ bati anwi bátwɔ́ nɛ mbɛ́ntí amɔt anɛ bápɔ́kɔ́ ndǔ bɛkpaka. 4Kɛ bɔ́ kɛbhɔ́ŋ mbi anɛ báfʉɛt mǎnchwe anywɔ́p ɛ̌ti bɛyǎ bho. Báko amfay ɛkɛt mánɛnɛ mbok arɛ́, básɛbhɛ yi bhʉɛrɛ ndǔ bɛkpaka bhi nɛntɨ bho, bɛsí Yesu. 5Yesu ághɔ́ nɔ́kɔ́ ɛnyǔ nɛka ɛnɛ́n bábhɔ́ŋɔ́ nɛ yi, aghati mbɛ́ntí wu bɛ, “Mɔ́wa, mfóŋórí bɛbʉ́ bhɛ.” 6Mbɔk batɔŋ ɛbhé Moses abhɛn báchí nyaka arɛ́ chɔkɔ báre bhɛp mmʉɛt ɛyap bɛ, 7“Agha nɛ́? Ɛnyɨŋ ɛnɛ yi árɛ̀m chi nsɔk ntá Mandɛm! Mandɛm aywǐnti kɛ ákway bɛfoŋori bɛbʉ́ mmu!” 8Tɛ́mté wu, Yesu arɨŋɨ nkaysi yap, abhɛp bhɔ bɛ, “Ndaká yí bǎkàysi mɛnyǔ mɛnyɨŋ ɛbhɔ? 9Ɛnyɨŋ ɛnɛ ɛchi wɨkɨrɨk bɛrɛm ntá mbɛ́ntí-nɛ chí ɛnɛ́? Bɛrɛm bɛ ‘Mfóŋórí bɛbʉ́ bhɛ’, kɛ chi, ‘Faté pɔkɔ́ bɛkpaka ɛbhɛ kɔ?’ 10Kɛ chɔŋ nkʉ mǎndɨŋɨ bɛ, Mɛ Mmu mfú ntá Mandɛm mbɔ̌ŋ bɛtaŋ fá amɨk ndu bɛfoŋori bɛbʉ́ bho.” Arɛm ntá mbɛ́ntí wu bɛ, 11“Nchí ghati wɔ, faté pɔkɔ́ bɛkpaka bhɛ gurɛ!” 12Bápɛ́rɛ ghɔ, mbɛ́ntí wu afáté kpɛrɛp, apɔkɔ bɛkpaka bhi, afa amɨk. Bɔ́ mankɛm bábhak maknkay tontó bábho bɛbɨti Mandɛm mándɛmɛ nɔkɔ bɛ, “Sɛ́bhɨ́kɨ́ re ghɔ ɛnɛ́ ɛnyu!”

Yesu abhɨŋɨ Lɛ́vi bɛ ámbák nkoŋo ywi

(Mt 9.9-13; Lk 5.27-32)

13Yesu apɛt arɔk nɛpaká Manyu Gálili. Ngɛ́mtay bo báre rɔŋ ntá yi, antɔŋ nɔkɔ bhɔ. 14Ndu ákɔ̀ árɔ̀ŋ, aghɔ́ mbɛbhɛ́ nkabhɛ́nti amɔt chɔkɔ amɛm ɛkɛrɛ́bɛtɨk ɛyi. Aka nnyɛ́n bɛ Lɛ́vi. Abhak mmɔ̌ Álfeɔs. Abhɨŋɨ yi, arɛm bɛ, “Twɔ́ bhák nkoŋo wa.” Lɛ́vi afaté, abho bɛkoŋo Yesu. 15Ɛ́tárɛ́ nɔ́kɔ́ Yesu nɛ bakoŋo bhi báré nyiɛ nɛnyíɛ́ amɛm ɛkɛt Lɛ́vi. Bɛyǎ babhɛbhɛ́ nkábhɛ́nti nɛ bakʉ̌ bɛbʉ́ báchák bákóŋo Yesu, mányiɛ nɔkɔ nɛnyíɛ́ nɛ yi. 16Mbɔk batɔŋ ɛbhé Mandɛm abhɛn báchí nyaka bǒnkwɔ Fárisi bághɔ́ nɔ́kɔ́ ndu Yesu ányìɛ nɛnyíɛ́ nɛ bǒ bɛbʉ́ nɛ babhɛbhɛ́ nkábhɛ́nti, bábhɛ́p bakoŋo bhi bɛ, “Ndaká yí yi ányìɛ nɛnyíɛ́ nɛ mɛnyǔ bǒbhɛn?” 17Yesu ághók ɛnyɨŋ ɛnɛ bárɛ̀m, akɛmɛ bhɔ bɛ, “Bo abhɛn bapu me, bápú yaŋ ngaŋ. Bǒ mame kɛ báyàŋ ngaŋ. Mbɨ́kɨ́ twɔ bɛbhɨŋɨ bǒ abhɛn bákáysí bɛ bachi chak bɛsí Mandɛm bɛ mámbák bakoŋo bha, ntwɔ bɛbhɨŋɨ chi bǒ bɛbʉ́.”

Ɛnyɨŋ ɛnɛ bábhɛ́bhɛ́ Yesu ɛ̌ti nɛtarɛ́nsay

(Mt 9.14-17; Lk 5.33-39)

18Bakoŋó Jɔ̌n Njwiti nɛ abhɛn nkwɔ Fárisi báchí nyaka ndǔ nɛtarɛ́nsay mpokófu. Mbɔk bho bárɔ́k ntá Yesu bábhɛ́p yi bɛ, “Ndaká yí bakoŋó Jɔ̌n Njwiti nɛ abhɛn nkwɔ Fárisi bátarɛ nɔkɔ nsay, kɛ babhɔk abhɛ bápu kʉ nɔ?” 19Yesu akɛmɛ bhɔ bɛ, “Bǎkaysi bɛ mankɔ̌ abhɛn ɛpǎ nɛbhay bákway bɛbhak ndǔ nɛtarɛ́nsay? Nsé! Tɛ̌ndu mbǎyngɔrɛ́ abhʉɛ́t nɛ bhɔ́, bápú kway bɛtat nsay. 20Kɛ mpok ǎtwɔ̀ anɛ báfɛrɛ mbǎyngɔrɛ́ ntá yap. Chɔŋ mántarɛ nɔkɔ nsay mpok yɔ.” 21Yesu atɛ́m bɔ́ nɛkay ɛnɛn bɛ, “Yɛ̌ mmu apú kway bɛsɔt ɛbhɔ́kɔ́ndɛn nkɔ bɛchok mbok ndǔ ɛsɨ́ ndɛn, mbɔnyunɛ mbák ánkʉ nɔ ɛbhɔ́kɔ́ndɛn anɛ nkɔ ɛ́ŋati, anɛ nsɨ́ andaka, mbok ámpɛt anchɨk ancha. 22Nɛ ntá bo abhɛn báfyɛ̀ mmɛ́m ndǔ bɛbhǎ nkwɔbhɛ́nya, mmǔ apú kway bɛfyɛ mmɛ́m bakɔ amɛm ɛsɨ́ ɛbhǎ nkwɔbhɛnya, mbɔnyunɛ, mbák ánkʉ ɛnyu yɔ, mmɛ́m bakɔ ǎkʉ ɛsɨ́ ɛbha ɛ́nsɛn, ɛnchɔŋɔ, mmɛ́m andɔk amɨk. Báfyɛ mmɛ́m bakɔ chi amɛm ɛbhǎ nkwɔbhɛ́nya ɛnɛ ɛkɔ.”

Ɛnyɨŋ ɛnɛ bábhɛ́bhɛ́ Yesu ɛ̌ti nywɔbhɛ́ nɛywěmʉɛt bo Israɛl

(Mt 12.1-8; Lk 6.1-5)

23Ɛ́fákári bɛ, Yesu nɛ baghɔkɔ́ bhi bákɔ̀ mámfʉɛrɛ nɔkɔ amɛm nkɨ̌ nchwi ndǔ nywɔbhɛ́ nɛywěmʉɛt bo Israɛl. Ɛnɛ́ báfʉɛ́t, baghɔkɔ́ bhi bábho bɛkʉɛp ɛnyǔ nchwi yɔ. 24Mbɔk bǒ nkwɔ Fárisi bághɔ́ nɔ́kɔ́ nɔ, bárɛm ntá Yesu bɛ, “Yɨŋɨ́, baghɔkɔ́ bhɛ bákʉ̀ ɛnyɨŋ ɛnɛ ɛ́pú chak bɛkʉ ndǔ nywɔbhɛ́ nɛywěmʉɛt!” 25Kɛ Yesu akɛmɛ bhɔ bɛ, “Bǎbhɨ́kɨ́ re pay amɛm Ɛkáti Mandɛm ɛnyɨŋ ɛnɛ Mfɔ Debhít ákú mpok yi áyàŋ ɛnyɨŋ mɛnyiɛ ndǔ nsay ákɛ́mɛ́ yi nɛ bɔ̌bhi? 26Achwe nyáká amɛm ɛkɛrɛ́ Mandɛm anyiɛ́ nɛnyíɛ́ ɛnɛn báchyɛ́ mbɔ akap ntá Mandɛm. Achyɛ ntá bǒbhi nkwɔ, mányíɛ́, ɛnɛ́ ɛbhé ɛ́bhɨ́kɨ́ ka nyaka bɛ mmu achak anyiɛ, ɛbhɨkɨfʉɛt nkʉbɛtɨk amɛm ɛkɛrákap Mandɛm. Ɛ́fákári nɔ ndǔ mpok anɛ Abíata achi mǔngo ndǔ ɛkɛrákap Mandɛm.” 27Bɛ́rɔŋ ndǔ ngwɛnti, Yesu arɛm ntá yap bɛ, “Dɨŋɨ́ ká bɛ bághoko nywɔbhɛ́ nɛywěmʉɛt ɛ̌ti nkwǎ, bábhɨ́kɨ́ ghoko nkwǎ ɛ̌ti nywɔbhɛ́ nɛywěmʉɛt. 28Mɛ Mmu mfú ntá Mandɛm kɛ̌ mbɔ́ŋɔ́ yɛ bɛrɛm ɛnyǔ mmu abhɔŋɔ bɛkʉ nɛ ɛbhé ɛnɛ ɛ́yɨ́ŋɨ́ nywɔbhɛ́ nɛywěmʉɛt.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index