Search form

Mák 2:10

10Kɛ chɔŋ nkʉ mǎndɨŋɨ bɛ, Mɛ Mmu mfú ntá Mandɛm mbɔ̌ŋ bɛtaŋ fá amɨk ndu bɛfoŋori bɛbʉ́ bho.” Arɛm ntá mbɛ́ntí wu bɛ,

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index