Search form

Mák 2:12

12Bápɛ́rɛ ghɔ, mbɛ́ntí wu afáté kpɛrɛp, apɔkɔ bɛkpaka bhi, afa amɨk. Bɔ́ mankɛm bábhak maknkay tontó bábho bɛbɨti Mandɛm mándɛmɛ nɔkɔ bɛ, “Sɛ́bhɨ́kɨ́ re ghɔ ɛnɛ́ ɛnyu!”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index