Search form

Mák 2:13

Yesu abhɨŋɨ Lɛ́vi bɛ ámbák nkoŋo ywi

(Mt 9.9-13; Lk 5.27-32)

13Yesu apɛt arɔk nɛpaká Manyu Gálili. Ngɛ́mtay bo báre rɔŋ ntá yi, antɔŋ nɔkɔ bhɔ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index