Search form

Mák 2:14

14Ndu ákɔ̀ árɔ̀ŋ, aghɔ́ mbɛbhɛ́ nkabhɛ́nti amɔt chɔkɔ amɛm ɛkɛrɛ́bɛtɨk ɛyi. Aka nnyɛ́n bɛ Lɛ́vi. Abhak mmɔ̌ Álfeɔs. Abhɨŋɨ yi, arɛm bɛ, “Twɔ́ bhák nkoŋo wa.” Lɛ́vi afaté, abho bɛkoŋo Yesu.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index