Search form

Mák 2:15

15Ɛ́tárɛ́ nɔ́kɔ́ Yesu nɛ bakoŋo bhi báré nyiɛ nɛnyíɛ́ amɛm ɛkɛt Lɛ́vi. Bɛyǎ babhɛbhɛ́ nkábhɛ́nti nɛ bakʉ̌ bɛbʉ́ báchák bákóŋo Yesu, mányiɛ nɔkɔ nɛnyíɛ́ nɛ yi.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index