Search form

Mák 2:16

16Mbɔk batɔŋ ɛbhé Mandɛm abhɛn báchí nyaka bǒnkwɔ Fárisi bághɔ́ nɔ́kɔ́ ndu Yesu ányìɛ nɛnyíɛ́ nɛ bǒ bɛbʉ́ nɛ babhɛbhɛ́ nkábhɛ́nti, bábhɛ́p bakoŋo bhi bɛ, “Ndaká yí yi ányìɛ nɛnyíɛ́ nɛ mɛnyǔ bǒbhɛn?”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index