Search form

Mák 2:18

Ɛnyɨŋ ɛnɛ bábhɛ́bhɛ́ Yesu ɛ̌ti nɛtarɛ́nsay

(Mt 9.14-17; Lk 5.33-39)

18Bakoŋó Jɔ̌n Njwiti nɛ abhɛn nkwɔ Fárisi báchí nyaka ndǔ nɛtarɛ́nsay mpokófu. Mbɔk bho bárɔ́k ntá Yesu bábhɛ́p yi bɛ, “Ndaká yí bakoŋó Jɔ̌n Njwiti nɛ abhɛn nkwɔ Fárisi bátarɛ nɔkɔ nsay, kɛ babhɔk abhɛ bápu kʉ nɔ?”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index