Search form

Mák 2:2

2Bɛyǎ bo bárɔ́k ɛkɛt ɛnɛ́ yi achi arɛ́, ɛnyu ɛnɛ́ ɛpok ɛ́pú nyaka bɛsoŋ ɛkak, yɛ̌ chí nɛfí. Yesu are ghati bhɔ Ɛyɔŋ Mandɛm.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index