Search form

Mák 2:21

21Yesu atɛ́m bɔ́ nɛkay ɛnɛn bɛ, “Yɛ̌ mmu apú kway bɛsɔt ɛbhɔ́kɔ́ndɛn nkɔ bɛchok mbok ndǔ ɛsɨ́ ndɛn, mbɔnyunɛ mbák ánkʉ nɔ ɛbhɔ́kɔ́ndɛn anɛ nkɔ ɛ́ŋati, anɛ nsɨ́ andaka, mbok ámpɛt anchɨk ancha.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index