Search form

Mák 2:22

22Nɛ ntá bo abhɛn báfyɛ̀ mmɛ́m ndǔ bɛbhǎ nkwɔbhɛ́nya, mmǔ apú kway bɛfyɛ mmɛ́m bakɔ amɛm ɛsɨ́ ɛbhǎ nkwɔbhɛnya, mbɔnyunɛ, mbák ánkʉ ɛnyu yɔ, mmɛ́m bakɔ ǎkʉ ɛsɨ́ ɛbha ɛ́nsɛn, ɛnchɔŋɔ, mmɛ́m andɔk amɨk. Báfyɛ mmɛ́m bakɔ chi amɛm ɛbhǎ nkwɔbhɛ́nya ɛnɛ ɛkɔ.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index