Search form

Mák 2:24

24Mbɔk bǒ nkwɔ Fárisi bághɔ́ nɔ́kɔ́ nɔ, bárɛm ntá Yesu bɛ, “Yɨŋɨ́, baghɔkɔ́ bhɛ bákʉ̀ ɛnyɨŋ ɛnɛ ɛ́pú chak bɛkʉ ndǔ nywɔbhɛ́ nɛywěmʉɛt!”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index