Search form

Mák 2:25

25Kɛ Yesu akɛmɛ bhɔ bɛ, “Bǎbhɨ́kɨ́ re pay amɛm Ɛkáti Mandɛm ɛnyɨŋ ɛnɛ Mfɔ Debhít ákú mpok yi áyàŋ ɛnyɨŋ mɛnyiɛ ndǔ nsay ákɛ́mɛ́ yi nɛ bɔ̌bhi?

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index