Search form

Mák 2:26

26Achwe nyáká amɛm ɛkɛrɛ́ Mandɛm anyiɛ́ nɛnyíɛ́ ɛnɛn báchyɛ́ mbɔ akap ntá Mandɛm. Achyɛ ntá bǒbhi nkwɔ, mányíɛ́, ɛnɛ́ ɛbhé ɛ́bhɨ́kɨ́ ka nyaka bɛ mmu achak anyiɛ, ɛbhɨkɨfʉɛt nkʉbɛtɨk amɛm ɛkɛrákap Mandɛm. Ɛ́fákári nɔ ndǔ mpok anɛ Abíata achi mǔngo ndǔ ɛkɛrákap Mandɛm.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index