Search form

Mák 2:27

27Bɛ́rɔŋ ndǔ ngwɛnti, Yesu arɛm ntá yap bɛ, “Dɨŋɨ́ ká bɛ bághoko nywɔbhɛ́ nɛywěmʉɛt ɛ̌ti nkwǎ, bábhɨ́kɨ́ ghoko nkwǎ ɛ̌ti nywɔbhɛ́ nɛywěmʉɛt.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index