Search form

Mák 2:28

28Mɛ Mmu mfú ntá Mandɛm kɛ̌ mbɔ́ŋɔ́ yɛ bɛrɛm ɛnyǔ mmu abhɔŋɔ bɛkʉ nɛ ɛbhé ɛnɛ ɛ́yɨ́ŋɨ́ nywɔbhɛ́ nɛywěmʉɛt.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index