Search form

Mák 2:4

4Kɛ bɔ́ kɛbhɔ́ŋ mbi anɛ báfʉɛt mǎnchwe anywɔ́p ɛ̌ti bɛyǎ bho. Báko amfay ɛkɛt mánɛnɛ mbok arɛ́, básɛbhɛ yi bhʉɛrɛ ndǔ bɛkpaka bhi nɛntɨ bho, bɛsí Yesu.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index