Search form

Mák 2:9

9Ɛnyɨŋ ɛnɛ ɛchi wɨkɨrɨk bɛrɛm ntá mbɛ́ntí-nɛ chí ɛnɛ́? Bɛrɛm bɛ ‘Mfóŋórí bɛbʉ́ bhɛ’, kɛ chi, ‘Faté pɔkɔ́ bɛkpaka ɛbhɛ kɔ?’

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index