Search form

Mák 3

Yesu abú mmu anɛ awɔ ágú yi ndǔ nywɔbhɛ́ nɛywěmʉɛt

(Mt 12.9-14; Lk 6.6-11)

1Yesu apɛt achwe amɛm ɛkɛrɛ́ nɛnɨkɨ́mʉɛtí bo Israɛl angati nɔkɔ bho Mbok Ndɨ́ndɨ́. Mmu amɔt abhak amɛm ɛkɛrɛ́ nɛnɨkɨ́mʉɛtí ɛyɔ anɛ awɔ́ ywi ágú. 2Mbɔk bho bábhák arɛ́ abhɛn báyàŋ mbi bɛrɛm bɛ bɛkwɛ́nɛ́ bɛchi nɛ Yesu. Bátɛ́p yɛ yi amɨ́k amʉɛt bɛghɔ mbák chɔŋ Yesu ambú mmǔ wu ndǔ nywɔbhɛ́ nɛywěmʉɛt. 3Yesu arɛm ntá yi bɛ, “Fú, twɔ́ fá ambɨ.” 4Abhɛ́p yɛ bhɔ bɛ, “Ɛbhé yɛsɛ ɛ́rɛ̀m bɛ sɛ́nkʉ yi ndǔ nywɔbhɛ́ nɛywěmʉɛt? Bɛ́ sɛ́nkʉ bɛrɨ kɛ chi bɛbʉ́? Chi bɛ́pɛ́mɛ kɛ chí bɛchɔŋti nɛpɛ́m?” Bárɔp kpákpák. 5Ntɨ nɛ́bé Yesu tontó. Abhaŋari ayɨŋɨ bhɔ́ mankɛm nɛ bɛběntɨ bhɔ mbɔnyunɛ bátàŋ batí. Yɛ̌ nɔ, abhɔ́ŋ ntínso nɛ mmu anɛ awɔ́ ágú nɔ́ yi aghati yi bɛ, “Nyabhɛ́ awɔ́ ywɛ.” Anyabhɛ awɔ wu, apɛt ataŋ abhak mbɔ áchák. 6Bǒnkwɔ Fárisi báfú, bárɔ́k. Bátɛmɛri bo Israɛl abhɛn báté ansɛm Hɛ́rɔd, bákɛ́m ɛchɛmɛ, batɨ bɛway Yesu.

Bɛyǎ bhó bakoŋo Yesu angɔkɔ Manyu Gálili

7Yesu nɛ bakoŋo bhi bárɔ bárɔk angɔkɔ Manyu Gálili. Ngɛ́mtay bho báre koŋo yi. Bo báfú atú Gálili, mbɔk atú Judɛ́ya, 8Yerúsalɛm nɛ Iduméya. Báchák báfú ɛbhěnyɛn Jɔ́dan, abhɛ́nɛ́fú báfú atú bɛtɔk Táya nɛ Sídɔn. Bo mankɛm abhɛn mámè bárɔ́k ntá Yesu ndu bághókó mɛnyɨŋ ɛbhɛn yi ákʉ̀. 9Yesu aghati bakoŋo bhi bɛ́ mántóŋtí áchwí anɛ yi áchwè arɛ ndǔ bo baya bacha, bɛ bákɛ́ nyɨrɛ yi. 10Ntí abhak bɛ anáŋ abu nyaka bɛyǎ bǒmame. Bɛyǎ abhɛn bábhʉ́ɛt mɛme báré nu, mányirɛ nɔkɔ batɨ, bɛ mámbɔ́ŋ mbi bɛtɔk yi. 11Yɛ̌ntɨkɨ mpok anɛ bo abhɛn bɛfóŋó bɛbʉ́bɛbʉ bɛ́sɔŋɔri bhɔ bághɔ́ nyaka yi, bákwɛn yi bɛkak mámbɨkɨ nɔkɔ bɛ, “Wɔ kɛ ɔ́chí Mmɔ Mandɛm!” 12Kɛ Yesu asɛmti bɛfóŋó bɛbʉ́bɛbʉ bɛ, “Bǎkɛ́ ghati yɛ̌ mmu ɛnyǔ mmu mɛ nchí.”

Yesu ayap bǒnto bati byo nɛ apay

(Mt 10.1-4; Lk 6.12-16)

13Ɛ́tárɛ́ nɔ́kɔ́, Yesu akó amfǎy njiɛ, abhɨŋɨ bakoŋo bhi mánkóŋó yi. Bárɔ́ŋ nɔ́kɔ́, 14ayap batí byo nɛ apay, áchyɛ bhɔ́ nnyɛ́n bɛ bǒnto. Aghati bhɔ bɛ, “Njap be bɛ́ mǎmbák nɛ mɛ. Chɔŋ ntó bhe nɛfí ndu bɛghati bho Mbok Ndɨ́ndɨ́ Mandɛm, 15nɛ chɔŋ nchyɛ́ bhe bɛtaŋ ndu bɛ́bók bɛfóŋó bɛbʉ́bɛbʉ ɛbhɛn bɛ́sɔŋɔri bho.” 16Manyɛ́n bǒnto Yesu bhɔ bati byo nɛ apay achi bɛ, Símun anɛ Yesu áchyɛ́ nnyɛ́n nɛchak bɛ Píta; nɛ 17Jems, nɛ mɔ́mayi Jɔ̌n, bɔ̌ Sɛbɛdi [Yesu achyɛ bhɔ́ nnyɛ́n nɛ́chák bɛ́ Boanɛjis, nɔ chi bɔ̌nɛfaŋ]; nɛ 18Ándru, nɛ Fílip, nɛ Batolómio, nɛ Mátio, nɛ Tɔmás, nɛ Jéms mmɔ̌ Alfeyɔs, nɛ Tadiɔs, nɛ Símun, mfyɛ̌-bɛtaŋ ndǔ barakátɔk, 19nɛ Júdas Iskariɔt anɛ ábhɔ́ŋɔ́ nyaka bɛti Yesu.

Bɛtaŋ Yesu bɛbhɨ́kɨ́ fú ntá Bɛlsɛbul

(Mt 12.22-32; Lk 11.14-23, 12.10)

20Ɛnɛ́ Yesu nɛ bakoŋo bhi bápɛtnsɛm anywɔ́p, bo abhɛn báchɛ́mɛ́ arɛ́, bápɛt baya bacha, ɛkʉ yí nɛ bakoŋo bhi kɛbhɔ́ŋ yɛ̌ ɛpok ndu mɛ́nyiɛ nɛnyíɛ́. 21Bǒ nnɛrɛ́kɛt ywi bághókó nɔ́kɔ́ nɔ, bábho bɛrɔŋ ndu bɛsɔt yi mbɔnyunɛ bárɛ̀m nyaka bɛ, “Nti átáká yi amɛm!” 22Mbɔk batɔŋ ɛbhé Moses abhɛn báfú Yerúsalɛm báre rɛm bɛ, “Bɛlsɛbul, mfɔ bɛfóŋó bɛbʉ́bɛbʉ, kɛ̌ áchyɛ́ Yesu bɛtaŋ bɛbok bɛfóŋó bɛbʉ́bɛbʉ.” 23Yesu abhɨŋɨ bhɔ́ bɛ mantwɔ ntá yi. Bárɔ́ŋɔ́ nɔ́kɔ́, abho bɛghati bhɔ ndǔ bakay bɛ, “Satan ǎkway bɛbok mmʉɛt ná? 24Mbák ákɔ́rɛ́ ánkwɛ́n ɛtɔk, bo mánu nɔkɔ nɛ batɨ, ɛtɔk ɛyɔ ɛ́pú te. 25Mbák ákɔ́rɛ́ ánkwɛ́n ndǔ nnɛrɛ́kɛt, bo mánu nɔkɔ nɛ batɨ, nnɛrɛ́kɛt wu ákwɛ̀n. 26Ɛnyumɔt kɛ ɛchi bɛ mbák Satan ǎnù nɛ mmʉɛt ɛyi, ákɔ́rɛ́ ákwɛn ndǔ kɛfɔ ɛki, nɛ bɛtaŋ ɛbhi mɛ́may. 27Ná mmu ákway bɛchwe amɛm ɛkɛt ɛnɛ́ ntantaŋ angɛ́p mɛnyɨŋ ɛbhi mbák abhɨkɨ yambɨ ánkɛ́m yi angwɔt? Ǎnaŋa kɛ́m yi angwɔ́t, kɛ ánkwáy bɛghɛp mɛnyɨŋ ɛbhi. 28Dɨŋɨ́ ká, nɛ ɛ́chí tɛtɛp bɛ bákway bɛ́fóŋóri bɛbʉ́ bo mankɛm nɛ bɛbɛ́ptí bɛyɔŋ ɛbhɛn bɛ́fù bho anyu. 29Kɛ bápú foŋori yɛ̌ agha anɛ árɛ̀m ɛbʉ́bʉ ɛ̌ti Ɛfóŋó Bɛdyɛrɛ. Ɛ́yɔ̌ ɛnyǔ bɛbʉ́ bɛ́tɨŋɨ mmu anti, ngwɛnti ti.” 30Yesu arɛm nɔ, mbɔnyunɛ mbɔk bho bárɛ̀m nyaka bɛ, ɛfóŋó ɛbʉ́bʉ ɛsɔŋɔri yi.

Nnɔ Yesu nɛ bɔ̌mayi

(Mt 12.46-50; Lk 8.19-21)

31Nnɔ Yesu nɛ bɔ̌mayi bátwɔ́ bátee nɛfí, báto ɛyɔŋ bɛ mámbɨ́ŋɨ́ yi. 32Ngɛ́mtay bo abhɛn báchɔ́kɔ́ bákábhɛ́ Yesu bágháti yi bɛ, “Máyɛ nɛ bɔ̌mayɛ báchí nɛfí téé báyàŋ wɔ”. 33Kɛ Yesu akɛmɛ bhɔ́ bɛ, “Sayri sayri, máyá chi agha? Nɛ ntɨkɨ bho bachi bɔ̌maya?” 34Ayibhiri mmʉɛt ayɨŋɨ bo abhɛn báchɔkɔ bákábhɛ yi arɛm bɛ, “Máya chi bǒbhɛn, nɛ bɔ̌maya chi bǒbhɛn, 35Bǒ abhɛn bákʉ̀ ɛnyɨŋ ɛnɛ Ɛtaya mmu achi amfay áyàŋ bɔ́ mánkʉ kɛ báchí máya nɛ bɔ̌maya.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index