Search form

Mák 3:1

Yesu abú mmu anɛ awɔ ágú yi ndǔ nywɔbhɛ́ nɛywěmʉɛt

(Mt 12.9-14; Lk 6.6-11)

1Yesu apɛt achwe amɛm ɛkɛrɛ́ nɛnɨkɨ́mʉɛtí bo Israɛl angati nɔkɔ bho Mbok Ndɨ́ndɨ́. Mmu amɔt abhak amɛm ɛkɛrɛ́ nɛnɨkɨ́mʉɛtí ɛyɔ anɛ awɔ́ ywi ágú.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index