Search form

Mák 3:10

10Ntí abhak bɛ anáŋ abu nyaka bɛyǎ bǒmame. Bɛyǎ abhɛn bábhʉ́ɛt mɛme báré nu, mányirɛ nɔkɔ batɨ, bɛ mámbɔ́ŋ mbi bɛtɔk yi.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index