Search form

Mák 3:11

11Yɛ̌ntɨkɨ mpok anɛ bo abhɛn bɛfóŋó bɛbʉ́bɛbʉ bɛ́sɔŋɔri bhɔ bághɔ́ nyaka yi, bákwɛn yi bɛkak mámbɨkɨ nɔkɔ bɛ, “Wɔ kɛ ɔ́chí Mmɔ Mandɛm!”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index